Luigi

 

Birthweight - 1.25 pounds

 

 

 

 

 4.5 pounds - 9Aug08

 

 


Copyright 2006-09, Laymani Boxers
Top